Výskum a vývoj

Najvzrušujúcejšou existujúcou frázou v oblasti vedy, tou, ktorá zvestuje nový objav nie je „Heuréka! Objavil som to!“ ale „To je zábavné, ....“.
(Isaac Asimov – spisovateľ a biochemik)

Veda a výskum sú vzrušujúce, fascinujúce, kuriózne, kreatívne. Práve takéto slová používajú v rozhovoroch mnohí výskumníci a vedci. Objaviť niečo nové, čo posunie ľudstvo vpred v rôznych sférach dokážu len skutoční zanietenci v odbore. Že na to nie je potrebných 50 rokov štúdia, bádania a skúseností ukazuje aj niekoľko nasledujúcich príkladov.

 • Jack Thomas Andrak získal za svoj objav testu na rakovinu pankreasu v roku 2013 ako stredoškolák cenu Intelu. Na nápad prišiel, keď „odpočíval“ na hodine biológie. Predchádzalo tomu dlhodobé štúdium rakoviny, jej príznakov, diagnostikovania, ale aj štúdie analytických metód využívajúcich uhlíkové nanotrubice. Zvyšok potrebných informácií si „vygooglil“. Následne napísal 200 profesorom s prosbou, aby mu pomohli s výskumom. Prišlo mu 197 odmietavých stanovísk, ale jedna bola predsa len pozitívna.
 • Malé zariadenie na domácu diagnostiku chronického ochorenia obličiek, ktoré vymyslel a zostrojil 18-ročný gymnazista Martin Holický, z kvapky krvi zachráni zasa obličky.
 • Francúzsky stredoškolák vymyslel nezničiteľné tričko z polyesteru (Silic T-shirt), ktoré sa nedá zašpiniť! Tričko odolá všetkým škvrnám, teda, pokiaľ sa nechystáte poliať motorovým olejom…
 • Košickí stredoškoláci vymysleli Irdify, ktorý premení audio jack smartfónu na univerzálny infraport. Náhrada ovládačov k televízorom, projektorom, rádiám, klimatizácií a kope iných zariadení s infraportom je tak na svete.

Výskum a inovácie prispievajú k tomu, aby sa svet stal lepším miestom pre život a prácu, pomáhajú zlepšovať život ľudí zdokonaľovaním zdravotnej starostlivosti, dopravy, digitálnych služieb a množstvom iných, nových výrobkov a služieb.

Európska únia je významným hráčom na poli medzinárodnej vedy a techniky, lídrom vo viacerých oblastiach (napr. v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov), no v konkurencii ďalších svetových mocností musí napredovať čo najrýchlejšie, keďže Únia v podpore výskumu, vývoja a inovácií stále zaostáva za svojimi globálnymi konkurentmi USA a Japonskom. Aj krajiny ako Čína, India a Brazília, ktoré sú ešte stále považované za rozvojové krajiny, postupne zvyšujú investície do vlastného výskumu. Európska komisia reflektuje zaostávanie EÚ voči globálnym lídrom zvýšenou snahou podporiť excelentný výskum na európskej úrovni.

“Spoločnosti si budú najímať menej strojných inžinierov a viac softvérových inžinierov.”
(Barry Jaruzelski, expert pre oblasť inovácií, výskumu a vývoja, PricewaterhouseCoopers, USA v súvislosti s publikovanou štúdiou Global Innovation 1000, 2016)

Podľa tej istej štúdie, počet firiem s elektrotechnickými inžiniermi klesne o viac ako tretinu na 13% do roku 2020, pričom počet tých, v ktorých dominujú dátoví inžinieri sa zdvojnásobí na 16% v rovnakom časovom horizonte, čo bude výzvou pre vysoké školstvo a trh práce.

Ak sú Vám veda a výskum blízke, hľadajte možnosti zapojiť sa do medzinárodných riešiteľských tímov, oslovte súkromné spoločnosti, pre ktoré výsledok vášho bádania môže znamenať veľa, staňte sa členmi vedeckých asociácií, združení, zapájajte sa do súťaží (na internete ich nájdete množstvo), inšpirujte sa úspešnými študentmi.

Stručná história politiky EÚ v oblasti výskumu

Už v základných zmluvách, konkrétne v Zmluve o Európskej únii, sa EÚ zaviazala venovať podstatnú časť svojich aktivít práve výskumu a vývoju.

Zmluva o Európskej únii

HLAVA XIX

Výskum a technologický rozvoj a kozmický priestor

Článok 179

 • 1. Cieľom činnosti Únie je posilňovať svoju vedeckú a technickú základňu prostredníctvom vytvorenia európskeho výskumného priestoru, v ktorom sa voľne pohybujú vedci, vedecké poznatky a technológie, a podporovať zvyšovanie jej konkurencieschopnosti vrátane konkurencieschopnosti jej priemyslu za podpory všetkých výskumných činností, ktoré sa pokladajú za potrebné v iných kapitolách zmlúv.
 • 2. Únia preto vo všetkých členských štátoch podporuje podniky, vrátane malých a stredných podnikov, výskumné strediská a univerzity v oblasti ich výskumnej činnosti a technologického rozvoja na vysokej úrovni; podporuje ich úsilie o vzájomnú spoluprácu najmä tým, že umožňuje výskumným pracovníkom voľnú cezhraničnú spoluprácu a podnikom plne využiť potenciál vnútorného trhu, a to najmä otváraním vnútroštátnych verejných zákaziek, stanovením spoločných noriem a odstránením právnych a daňových prekážok spolupráce.
 • 3. O všetkých činnostiach Únie v oblasti výskumu a technologického rozvoja, vrátane pilotných projektov, sa podľa zmlúv rozhoduje v súlade s ustanoveniami tejto hlavy.

Kľúčové roky pre EÚ v oblasti výskumu:

50. roky dvadsiateho storočia – ustanovenia týkajúce sa výskumu boli zahrnuté do Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (1951) a do Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (1958)

1957 – Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva viedla k radu výskumných programov v oblastiach, ktoré sa v tom čase pokladali za prioritné (energetika, životné prostredie)

1983 – Vznik programov v oblasti výskumu informačných technológií

1984 – Začal sa prvý rámcový program pre výskum, zameraný na oblasť biotechnológií, telekomunikácií a priemyselných technológií

1986 – Výskum sa stal formálnou politikou spoločenstva s cieľom posilniť vedeckú a technologickú základňu európskeho priemyslu a podporovať ju, aby sa stala konkurencieschopnejšou na medzinárodnej úrovni.

2000 – EÚ súhlasila, že bude pracovať na vytvorení Európskeho výskumného priestoru, ktorý je otvorený svetu a založený na vnútornom trhu, v ktorom môžu voľne cirkulovať výskumní pracovníci, vedecké poznatky a technológie.

2007 – Bola vytvorená Európska rada pre výskum (ERC) ako súčasť 7. rámcového programu pre výskum.

2008 – Vytvoril sa Európsky inovačný a technologický inštitút so sídlom v Budapešti, ktorý začal vykonávať svoju činnosť od roku 2010.

2010 – EÚ začala iniciatívu Inovácia v Únii, ktorej cieľom je zlepšiť podmienky a prístup k financovaniu výskumu a inovácií v Európe.

2014 – Začal sa Horizont 2020, najväčší rámcový program EÚ pre výskum a inováciu pre roky 2014-2020 s rozpočtom takmer 80 miliárd eur.

Podporné programy pre výskum a vývoj

Všetky členské štáty EÚ majú vlastné výskumné politiky a programy financovania, existuje však mnoho kľúčových problémov a problematík, pre ktoré je medzinárodná spolupráca najlepším riešením, a to je dôvod, prečo sú výskum a inovácie spolufinancované aj na úrovni EÚ.

Veda, výskum a inovácie sú v programovom období 2014-2020 najvýznamnejšou prioritou programov EÚ a sú zároveň jednou z hlavných tém slovenského predsedníctva, najmä v oblasti podpory mladých výskumníkov, s dôrazom na zvýšenie atraktivity vedeckej kariéry, podporu mobility a investícií do ľudského potenciálu vo výskume a vývoji. Možností je naozaj veľa, už len nájsť tú pre Vás najvhodnejšiu. Uvádzame niektoré, ktoré môžu mladí výskumníci využiť, ani zďaleka to však nie sú všetky.

Program Horizont 2020

(ec.europa.eu/programmes/horizon2020/)

Program Horizont 2020 je už v poradí 8. rámcový program a má priniesť Európskej únii viac prelomových objavov a svetových prvenstiev. Ide o vôbec najväčší výskumný a inovačný program EÚ, ktorý má pretvoriť EÚ na poprednú znalostnú ekonomiku, ktorá vykonáva vedeckú a inovačnú činnosť na svetovej úrovni a zabezpečiť tak celosvetovú konkurencieschopnosť Európy. Kliknite na web stránke programu na linku Featured projects a pozrite si, na akých projektoch sa v Európe pracuje, určite Vás fascinujú a motivujú.

V rámci programu došlo k významnému posunu smerom k požiadavke na výsledky použiteľné a využiteľné v praxi. Kým v minulosti bolo bežné tzv. robiť výskum pre výskum, kde mnoho výsledkov si nenašlo reálne uplatnenie a ostalo v šuplíkoch, či na záložných zdrojoch výskumných inštitúcií, v tomto programovacom období sa kladie dôraz na uplatniteľnosť výsledkov vedy a výskumu v praxi t.j. do výrobkov a služieb so skutočným obchodným potenciálom.

Prostriedky programu majú:

 • Posilniť postavenie EÚ vo vede
 • Posilniť priemyselné inovácie vrátane investícií do kľúčových technológií, rozsiahlejšieho prístupu ku kapitálu a podpory pre malé a stredné podniky
 • Riešiť závažné sociálne problémy, akými sú zmena klímy, udržateľná doprava, energia z obnoviteľných zdrojov, potravinová bezpečnosť a zabezpečenie dostatku potravín, starnúce obyvateľstvo

Cieľom programu je:

 • Zabezpečiť, aby sa technologické objavy premietli do životaschopných produktov so skutočným obchodným potenciálom
 • Zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom účasti krajín a organizácií mimo EÚ
 • Ďalší rozvoj Európskeho výskumného priestoru

Akcie Marie Skłodowska-Curie – štipendijný program pre výskumných pracovníkov

(ec.europa.eu/research/mariecurieactions/)

Akcie Marie Skłodowska-Curie, pomenované podľa poľsko-francúzskej vedkyne a dvojnásobnej laureátky Nobelovej ceny známej pre svoju prácu v oblasti rádioaktivity, podporujú výskumných pracovníkov na všetkých stupňoch ich kariéry bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. O financovanie sa môžu uchádzať výskumní pracovníci pôsobiaci vo všetkých odboroch, od základnej zdravotnej starostlivosti až po základné vedy. Prostredníctvom akcií Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sa podporujú aj priemyselné doktoráty, ktoré sú kombináciou akademického výskumného štúdia a práce v podnikoch, a ďalšie inovatívne formy odbornej prípravy, ktoré zlepšujú zamestnateľnosť a rozvoj kariéry.

Okrem štedrého financovania výskumu môžu vedci získať skúsenosti v zahraničí a v súkromnom sektore a svoju odbornú prípravu doplniť o spôsobilosti alebo disciplíny, ktoré sú potrebné pre ich kariéru. Informácie o rôznych systémoch financovania a požiadavkách týkajúcich sa žiadosti sú uvedené na web stránke programu.

Či na získaní svojho titulu PhD ešte len pracujete alebo ho už máte a chcete ďalej bádať, oplatí sa naštudovať si možnosti, ktoré program ponúka. Zapojiť sa ale môžu aj ďalší výskumníci.

Spolupracovník MSP pre inovácie – SME Innovation Associate

(ec.europa.eu/easme/en/h2020-sme-innovation-associate)

Európska komisia spustila v rámci Horizont 2020 nový program určený pre dynamické firmy s inovatívnymi myšlienkami a kvalifikovaných výskumníkov hľadajúcich nové príležitosti.

Malé a stredné podniky a start-upy môžu získať financie na zamestnanie výskumníkov s titulom PhD. z EÚ a krajín asociovaných k programu Horizont 2020  na riešenie inovatívnych podnikateľských myšlienok. Financie sú určené na:

 • plat výskumníka na 12 mesiacov a s ním súvisiace výdavky 
 • náklady na relokáciu výskumníka (max. 5000 EUR) 
 • školenia pre výskumných pracovníkov (organizované v Bruseli pre všetkých pracovníkov zapojených do programu a interné školenie v rámci firmy).

To umožní podnikom zamestnať pre nich najvhodnejšieho človeka odkiaľkoľvek, aby pre nich realizoval výskum ich inovačných myšlienok.

Program reaguje na skutočnosť, že inovácie v MSP sú často krát limitované nedostatočným prístupom k špecifickým zručnostiam a vedomostiam, MSP nemajú možnosť zamestnať ľudí so špecifickými znalosťami a nedisponujú rozsiahlymi kontaktmi v medzinárodných sieťach, tak ako tomu je vo veľkých podnikoch. Tento program má za cieľ zvýšiť prístup MSP k nadaným výskumníkom a podporiť ich mobilitu.

Výskumníkom sa rozumie človek, ktorý dosiahol titul PhD (alebo jeho ekvivalent), preukáže expertízu v súlade s požiadavkami podniku a splní kritérium nadnárodnej mobility.

Viac informácií nájdete na web stránke programu.

Granty na osamostatnenie sa výskumníkov Európskej rady pre výskum - ERC Starting Grants

(erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/starting-grants)

Európska rada pre výskum raz ročne vyhlasuje grantovú schému pre výskumníkov, ktorí sa chcú osamostatniť vo svojom výskume. Je určená pre výskumníkov do 2-7 rokov od ukončenia PhD štúdia a tí môžu získať do 1,5 mil. eur.

European Young Researchers Platform – platforma mladých európskych výskumníkov

(voiceofresearchers.net/)

Táto platforma je spoločným portálom európskych výskumných organizácií ako napr. európsky výbor doktorandov a začínajúcich výskumníkov Eurodoc, európska asociácia výskumníkov v oblasti fyziky Young Minds, európsky mladí vedci v oblasti endokrinológie EYES, široko zameraná EUROSCIENCE, európska výskumná asociácia v oblasti vzdelávania EERA, medzinárodné konzorcium asociácií výskumníkov ICoRSA, európska sieť mladých biotechnológov YEBN a ďalších. Sledujte asociácie z Vašej oblasti záujmu a určite sa vhodná príležitosť čoskoro objaví.

Ďalšie orgány EÚ zamerané na výskum a inovácie

 • Spoločné výskumné centrum JRC je vlastný útvar Komisie, ktorý poskytuje nezávislú, na dôkazoch založenú vedeckú a technickú podporu pre politiky EÚ
 • Európska rada pre výskum ERC podporuje ambiciózny a nový výskum
  Výkonná agentúra pre výskum REA spravuje približne polovicu všetkých výskumných grantov, ktoré financuje EÚ
 • Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky EASME riadi viacero programov EÚ zameraných na pomoc podnikom
 • Výkonná agentúra pre inovácie a siete INEA riadi vykonávanie transeurópskych dopravných sietí EÚ
 • Európsky inovačný a technologický inštitút EIT zavádza partnerstvá inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a inštitúcií výskumu a inovácií: znalostné a inovačné partnerstvá

Inštitúcie podporujúce vedu a výskum na Slovensku

Ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť vedy a výskumu na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré prostredníctvom grantových agentúr VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV) a KEGA prideľuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na výskum a vývoj a prostredníctvom agentúry ASFEU (Agentúra MŠVVaŠ pre štrukturálne fondy EÚ) prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ.

Vláda SR podporuje výskum a vývoj tiež prostredníctvom APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja) a podporu vede, výskumu a inováciám poskytuje aj Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a Inovačný fond, patriace do pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.

Centrum vedecko technických informácií SR (CVTI SR) disponuje špecializovanou verejnou vedeckou knižnicou, nástrojmi na podporu vedy, prostredníctvom Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) zastrešuje aktivity zamerané na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.