Inovácie

O inováciách

Európa musí opäť nadobudnúť sebadôveru vo svoje inovatívne schopnosti, odhodlanie vydávať sa do neznáma, inovovať a rásť. Preto by mala čo najviac využiť svoje silné stránky – reálnu ekonomiku a priemysel.“
(Antonio Tajani, podpredseda Európskej komisie pre priemysel a podnikanie)

Inovácie - sú toho plné noviny, politici ich majú plné ústa, každá firma tvrdí, že je inovatívna. Ale čo tá inovácia vlastne je? Kto vytvára inovácie? Ste inovatívny? Spomeňte si, ako ste vyrábali ťaháky na základnej škole a kde ste ich umiestňovali. Ako ich vyrábate dnes a kde ich ukrývate? Nejaká zmena??? ;-) Tak potom ste inovatívny! To bol taký malý test Vašich inovačných schopností. V podnikaní je to o čosi komplexnejšie a komplikovanejšie. Povieme si ďalej.

Vo všeobecnosti je inovácia proces vytvárania niečoho nového. Inovácia posúva svet dopredu, zjednodušuje a zlepšuje nám život, redukuje zlé, či škodlivé funkcie, zvyšuje našu produktivitu, zlepšuje naše zdravie, baví nás (no dobre, nie vždy a nie každého, však skúšali ste dať svojim starým rodičom taký smartfón a videli ste tie ??? v ich očiach? Videli ste to video na youtube, keď starému otcovi nechali nerozbalený tablet a po niekoľkých dňoch na otázku, či zvládol jeho používanie odpovedal, že samozrejme áno, cibuľa sa na ňom krája výborne, ale na chlieb nie je dosť široký :)) a rozširuje naše schopnosti komunikovať a spájať sa v globálnom meradle. Takže každé, aj malé zlepšenie kvality života, je určitou inováciou.

Zdroj: Ján Košturiak – Ján Chaľ, Inovácie stručne a prakticky, IPA SlovakiaVo firmách neschopnosť rýchle inovovať podnikové procesy s ohľadom na nové výrobky a služby, pomalé inovácie a pomalé vývojové procesy, neschopnosť vytvárať nové štandardy a ich konflikt s kľúčovými technológiami vedie skôr, či neskôr k úpadku firmy.

Dajme si trošku inovačnej teórie. Autorom termínu inovácia je významný rakúsky a americký ekonóm Joseph A. Schumpeter (1889 - 1950). Tento pán analyzoval podnikateľské podmienky, v ktorých má firma záujem alebo môže uskutočniť „nové kombinácie vývojových zmien “– inovácie. Označil ich za kritický rozmer ekonomickej zmeny. Tvrdil, že technologická inovácia vytvára dočasné monopoly, ktoré umožňujú dosiahnuť vysoké zisky, avšak tieto monopoly budú aj tak čoskoro čeliť konkurencii tých, ktorí sa budú snažiť napodobňovať alebo vytvárať nové nápady.

Definície inovácie

Peter Drucker (Innovation & Entrepreneurship, 1985)

Inovácia – špecifický nástroj podnikateľov, prostriedok, pomocou ktorého využívajú zmeny ako príležitosti na odlíšenie svojho podnikania alebo služieb.

Richard Branson (prednáška o inováciách, 1998)

Inovatívny podnik – taký, ktorý vo všetkých smeroch uvažuje a koná inak ako ostatní. Pritom nejde iba o dobré nápady. Je to kombinácia dobrých nápadov, motivovaných pracovníkov a inštinktívneho porozumenia toho, čo chcú zákazníci.

Chris Freeman (The Economics of Industrial Innovation, 1982)

Inovovanie – technické, návrhárske, výrobné, riadiace a obchodné činnosti, ktoré súvisia s uvedením nového (alebo zdokonaleného) produktu na trh alebo s prvým komerčným použitím nejakého nového (alebo zdokonaleného) procesu alebo zariadenia.

Milan Zelený (česko-americký ekonóm)

Inovácie sú také kvantitatívne alebo kvalitatívne zlepšenia produktu, procesu alebo podnikateľského modelu, ktoré významne pridávajú hodnotu zákazníkovi, podniku, najlepšie obom stranám súčasne. Keďže sa pridaná hodnota realizuje až pri trhovej transakcii, inovácia sama teda vzniká na trhu, vo chvíli predaja. Realizuje ju zákazník. Preto sa inovácie zásadne líšia od invencie, od vynálezu, patentu alebo zlepšovacieho návrhu – tie môžu zostať nerealizované, v trezore, v sklade, v papieroch, na patentovom úrade.

Definícia profesora Zeleného je asi tou najpraktickejšou. Vráťme sa k tomu Vášmu ťaháku – kvantitatívne, či kvalitatívne zlepšenie určite v časovom období medzi základnou školou a súčasnosťou nastalo a jeho súčasná verzia má pre Vás významnú pridanú hodnotu. Ak ste ho požičali aj kamarátom, tak o inováciu v podnikateľskom rozmere nejde. Avšak ak ste boli dostatočne šikovný a našli ste tých, ktorí za Váš ťahák boli ochotní zaplatiť, prejavili ste podnikateľského ducha a priniesli inováciu na trh. V podstate by Vás za to mal učiteľ pochváliť a nie vyhodiť zo skúšky, ale to negarantujeme. Keďže už viete, že inovatívny ste, využite svoj inovačný potenciál radšej pri rozbehu svojej podnikateľskej kariéry.

Kde sa skrývajú inovácie

Podnikateľ je inovátorom, tvorcom pracovných miest, ten ktorý mení pravidlá hry, líder, ten, čo urobí niečo prevratné/prelomové, dobrodruh.
Sir Richard Benson – anglický podnikateľ, miliardár a humanista)

V podstate každý jeden vznik novej firmy je založený na inovácii. Ako sme už spomínali v časti podnikanie, je potrebné nájsť dieru na trhu a vyrobiť na ňu náplasť. Tá náplasť je inovatívne riešenie problému zákazníka v spolupráci so zákazníkom, pre zákazníka, za ktoré bude zákazník aj ochotný zaplatiť. Pre úspešnú inováciu je potrebné pýtať sa a hlavne počúvať. Úspešní inovátori sledujú zákazníkov a používateľov, aby zistili, aké sú ich očakávania, hodnoty a potreby. Najlepšie inovácie sú také, pri ktorých sa používatelia pýtajú, prečo niečo tak samozrejmé nenapadlo ich. Prečo pripevniť kolieska na kufor napadlo niekoho len pred niekoľkými rokmi??? Také jednoduché riešenie problému zákazníkov pretrvávajúceho toľko desaťročí, storočí prišlo až nedávno :). Nositeľmi inovácii ste Vy sami, ale občas o tom ani neviete, keďže veľká časť inovatívnych „riešení“ vzniká na podnet vlastných potrieb, ktoré prináša život. Kto nič nerobí, nič nepokazí – heslo pretrvávajúce v mnohých aspektoch života, ale treba k nemu ešte dodať, že ..... a nič nedosiahne. A to nie je o Vás, však nie? Skúšajte, testujte, ukážte svetu a zožnite úspech.

Ak nerobíš zmeny v životoch iných ľudí, tak by si nemal podnikať – je to takto jednoduché.
(Sir Richard Benson – anglický podnikateľ, miliardár a humanista)

Aké to Vaše riešenie pre zákazníka bude, je už na Vašom nápade. Môže spočívať vo vylepšení existujúceho riešenia t.j. postupná (incremental) inovácia alebo bude jedinečné, doposiaľ neexistujúce t.j. pôjde o prevratnú (disruptive) inováciu. Dôležité pri tom je neobjavovať objavené, sledovať trendy a vývoj v tom svojom odvetví, patentové databázy, zúčastňovať sa odborných podujatí, byť zapojený v sieťach a pod.
Opäť troška teórie, podľa stupňa novosti rozlišujeme inovácie, ktoré sú nové pre spoločnosť, trh a tie najlepšie sú nové pre svet. Podľa typu rozlišujeme inovácie produktu alebo služby, inovácie procesu, marketingové inovácie a organizačné inovácie. V podstate všetko okolo nás ponúka priestor pre inovácie. Inšpirujte sa príbehmi podnikateľov, či už tými na našej stránke alebo na internete ich nájdete nespočetne veľa.

Príklady prevratných (disruptive) inovácií


Príklady postupných (incremental) inovácií

Zdroj: foto

Uveďme si zopár príkladov, kde je možné nájsť príležitosti pre inovácie:

 • vytvorenie vyššieho segmentu – prémiový segment, ktorý ponúka luxusné produkty, udáva trendy a je predmetom túžby
 • zmena produktu na službu – produkt je možné predať aj ako službu, ktorú ponúka (napr. predávajte svetlo nie lampu, dieru do steny nie vrták)
 • zákazník s konkurenčnou výhodou – produkt, ktorý zvýši výkon a kvalitu zákazníka, zníži jeho náklady
 • odstránenie škodlivej funkcie – eliminácia škodlivej funkcie produktu (napr. zníženie obsahu cukru alebo konzervačných látok v potravinách)
 • sprístupnenie nedostupného – zníženie nákladov a ceny (napr. nízkonákladové letecké spoločnosti)
 • nový produkt/služba – vytvorenie úplne nového produktu s úplne novým názvom (napr. iPad, energy drink)
 • otočenie – otočenie funkcií produktu (napr. vytvorenie nápoja na spanie namiesto energetického nápoja)
 • značka s príbehom – za mnohými značkami sa skrýva príbeh, ktoré im dodávajú jedinečnosť
 • nový trh – vytvorenie vlastného trhu, odstavenie konkurencie
 • zmena pravidiel na trhu – (napr. zmena spôsobu predaja)
 • uspokojenie neuspokojených potrieb
 • inšpirácia v inom odvetví
 • inšpirácia v prírode
 • srdce, tradícia – produkt, ktorý so sebou nesie emócie a tie ovplyvňujú nákup
 • dizajn – veľmi dôležitý pre niektoré skupiny zákazníkov, dizajn môže mať aj funkčnú úlohu
 • odstránenie medzičlánkov – priamy predaj, spojenie tvorcu priamo so spotrebiteľom (napr. ebay) 1.

Inovačná úroveň Slovenska v porovnaní s členskými štátmiEÚ a svetom

European Innovation Scoreboard (Európska inovačná hodnotiaca správa) porovnáva výskumnú a inovačnú vykonnosť členských štátov EÚ. V tejto hodnotiacej správe sú členské štáty rozdelené do 4 skupín na základe ich priemernej inovačnej výkonnosti.

Prvú skupinu tvoria tzv. „Lídri v oblasti inovácií“ s inovačnou výkonnosťou výrazne vyššou než je európsky priemer. Do tejto skupiny patrí Dánsko, Fínsko, Nemecko a Švédsko. Do druhej skupiny, tzv. „Inovační nasledovníci“, patria krajiny Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Slovinsko a Veľká Británia. Ich inovačná výkonnosť je vyššia alebo blízka európskemu priemeru. Slovensko patrí do tretej skupiny spolu s Chorvátskom, Cyprom, Českom, Estónskom, Gréckom, Maďarskom, Talianskom, Litvou, Maltou, Poľskom, Portugalskom a Španielskom a ich inovačná výkonnosť je nižšia než európsky priemer. Táto skupina je označovaná ako „Mierni inovátori“. Do poslednej skupiny patria krajiny Bulharsko, Lotyšsko a Rumunsko a nazývajú sa „Najslabší inovátori“, pretože ich inovačná výkonnosť je výrazne pod priemerom EÚ.

Podľa European Innovation Scoreboard z roku 2015 vzrástla inovačná výkonnosť Slovenska medzi rokmi 2007 a 2014, ale klesala v roku 2010 a 2013. Inovačná výkonnosť Slovenska sa nachádza pod priemerom EÚ vo všetkých dimenziách, s výnimkou ľudských zdrojov, no vzrastá. Relatívne najsilnejšími stránkami Slovenska je v tejto oblasti podiel predaja nových inovácií a noví doktorandskí absolventi. Relatívne najslabšími stránkami sú licenčné a patentové príjmy zo zahraničia, doktorandskí študenti nečlenských krajín EÚ a aplikácia PCT (Zmluva o patentovej spolupráci) patentov.2

Čo sa týka rebríčka globálnych inovácií, Slovenská republika sa v roku 2015 nachádzala na 32. mieste. (spoločnosť ITIF – Information technology and innovation foundation).


Zdroj: itif.org

Každopádne máme čo zlepšovať a doháňať v oblasti inovácií. Práve Vy, mladá generácia, máte pre to všetky predpoklady, keďže ste vyrástli vo svete súčasných technológií, ktoré Vám dávajú široký rozhľad a množstvo príležitostí.

Aj tvoj nápad môže posunúť Európu - inovuj, podnikaj, rozvíjaj!

1 Ján Košturiak – Akadémia inovácií (Transformačné trendy v biznise a inovačné stratégie)
2 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf