EÚ a jej inštitúcie

Európska únia v skratke

Jedinečným rysom EÚ je skutočnosť, že hoci sú všetky krajiny zvrchované a nezávislé, združili časť svojej zvrchovanosti s cieľom získať silu a výhody vyplývajúce z veľkosti. Združovanie zvrchovanosti v praxi znamená, že členské štáty delegujú niektoré svoje rozhodovacie právomoci na spoločné inštitúcie, ktoré zriadili, aby sa rozhodnutia o osobitných záležitostiach spoločného záujmu mohli prijímať demokraticky na európskej úrovni. Od svojho vzniku v roku 1950 dosiahla EÚ veľa. Vybudovala jednotný trh tovarov a služieb zahŕňajúci 28 krajín so stovkami miliónov občanov, ktorí sa môžu slobodne pohybovať a usadiť sa podľa svojho priania. Vytvorila jednotnú menu – euro – v súčasnosti jednu z hlavných svetových mien, vďaka ktorej je jednotný trh ešte efektívnejší.

Inštitúcie EÚ

Európsky parlament - http://www.europarl.europa.eu/portal/sk

 • Úloha: priamo volený orgán EÚ s legislatívnou, kontrolnou a rozpočtovou zodpovednosťou
 • Členovia: 751 poslancov EP (poslanci Európskeho parlamentu, z toho 13 zo Slovenska)
 • Predseda: Martin Schulz
 • Rok vzniku: od roku 1952 ako spoločné zhromaždenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a od roku 1962 ako Európsky parlament. Prvé priame voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnili v roku 1979
 • Sídlo: Štrasburg (Francúzsko), Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko)

Európska rada – http://www.consilium.europa.eu/sk/european-council/

 • Úloha: vymedzuje všeobecné politické smerovanie a priority Európskej únie
 • Členovia: hlavy štátov alebo predsedovia vlád krajín EÚ, predseda Európskej komisie,vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
 • Predseda: Donald Tusk Rok zriadenia: 1974 (neformálne fórum), 1992 (formálny status), 2009 (oficiálna inštitúciaEÚ)
 • Sídlo: Brusel (Belgicko)

Rada Európskej únie – http://www.consilium.europa.eu/sk/home/

 • Úloha: zastupuje hlas vlády krajín EÚ, prijíma právne predpisy a koordinuje politiky Únie
 • Členovia: ministri z každej krajiny EÚ, podľa oblasti politiky, o ktorej sa má diskutovať
 • Predseda: každá krajina EÚ vykonáva 6-mesačné rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ
 • Rok vzniku: 1958 (ako Rada Európskeho hospodárskeho spoločenstva)
 • Sídlo: Brusel (Belgicko)

Európska komisia - http://ec.europa.eu/index_sk.htm

 • Úloha: podporuje všeobecné záujmy EÚ prostredníctvom navrhovania a presadzovania právnych predpisov, ako aj vykonávania politík a rozpočtu EÚ
 • Členovia: tím alebo kolégium komisárov, 1 z každej krajiny EÚ
 • Predseda: Jean-Claude Juncker
 • Rok vzniku: 1958
 • Sídlo: Brusel (Belgicko)

Súdny dvor Európskej únie – http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/sk/

 • Úloha: zabezpečuje rovnaký výklad a uplatňovanie právnych predpisov EÚ v každej krajine Únie, zabezpečuje dodržiavanie právnych predpisov EÚ zo strany krajín a inštitúcií Únie.
 • Členovia:
  • Súdny dvor: 1 sudca za každú krajinu EÚ a 11 generálnych advokátov
  • Všeobecný súd: jeden sudca z každej krajiny EÚ
  • Súd pre verejnú službu: 7 sudcovia
 • Rok vzniku: 1952
 • Sídlo: Luxemburg (Luxembursko)

Európska centrálna banka - http://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.sk.html

 • Úloha: riadi menovú politiku spoločnej meny - euro, udržiava stabilné ceny a vedie hospodársku a menovú politiku EÚ
 • Prezident: Mario Draghi
 • Členovia: prezident a viceprezident ECB a guvernéri národných centrálnych bánk všetkých krajín EÚ
 • Rok vzniku: 1998
 • Sídlo: Frankfurt (Nemecko)

Európsky dvor audítorov - http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/ecadefault.aspx

 • Úloha: kontrolovať, či sa finančné prostriedky EÚ správne vyberajú a používajú, a pomáhať zlepšovať finančné hospodárenie EÚ
 • Predseda: Vítor Manuel da Silva Caldeira
 • Členovia: jeden z každej krajiny EÚ
 • Rok vzniku: 1977
 • Sídlo: Luxemburg (Luxembursko)

Európska služba pre vonkajšiu činnosť - http://eeas.europa.eu/

 • Úloha: riadi diplomatické vzťahy EÚ s inými krajinami a vykonáva zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ
 • Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Federica Mogheriniová
 • Rok vzniku: 2011
 • Sídlo: Brusel (Belgicko)

Európsky hospodársky a sociálny výbor - http://www.eesc.europa.eu

 • Úloha: poradný orgán zastupujúci organizácie zamestnancov a zamestnávateľov a iné záujmové skupiny
 • Predseda: Georgios Dassis
 • Členovia: 350 zo všetkých krajín EÚ
 • Rok vzniku: 1957
 • Sídlo: Brusel (Belgicko) 

Výbor regiónov - http://cor.europa.eu/sk/Pages/home.aspx

 • Úloha: poradný orgán zastupujúci európske orgány na regionálnej a miestnej úrovni
 • Predseda: Markku Markkula (PPE/EĽS), člen rady mesta Espoo, Fínsko
 • Členovia: 350 zo všetkých krajín EÚ
 • Rok vzniku: 1994
 • Sídlo: Brusel (Belgicko)

Európska investičná banka - http://www.eib.europa.eu/index.htm?lang=en

 • Úloha: poskytuje finančné prostriedky na projekty, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov EÚ, a to v rámci EÚ aj mimo nej
 • Prezident: Werner Hoyer
 • Predstavenstvo: tvorí ho jeden člen za každú krajinu EÚ a jeden člen z Európskej komisie
 • Rok vzniku: 1958
 • Sídlo: Luxemburg (Luxembursko)

Európsky ombudsman - http://www.ombudsman.europa.eu/sk/home.faces

 • Úloha: vyšetruje sťažnosti občanov na administratívne postupy inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ
 • Ombudsman: Emily O’Reillyová
 • Rok vzniku: 1995
 • Sídlo: Štrasburg (Francúzsko)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov - http://edps.europa.eu

 • Úloha: zabezpečuje, aby inštitúcie a orgány EÚ dodržiavali práva ľudí na súkromie pri spracovávaní ich osobných údajov
 • Dozorný úradník: Giovanni Buttarelli
 • Zástupca dozorného úradníka: Wojciech Wiewiórowski
 • Rok vzniku: 2004
 • Sídlo: Brusel (Belgicko)

Ako to funguje?

EÚ je z inštitucionálneho hľadiska jedinečná tým, že:

 1. hlavné priority Únie určuje Európska rada, ktorá združuje predstaviteľov na vnútroštátnej a európskej úrovni;
 2. európskych občanov zastupujú priamo volení poslanci Európskeho parlamentu;
 3. záujmy Únie ako celku zastupuje Európska komisia, ktorej členov menujú vlády členských štátov;
 4. vnútroštátne vlády obhajujú záujmy svojich krajín na pôde Rady Európskej únie.

Určovanie európskej agendy

Európska Rada určuje celkové politické smerovanie EÚ, nemá však legislatívne právomoci. Na jej čele stojí predseda, ktorým je v súčasnosti Donald Tusk. Jej členmi sú hlavy jednotlivých štátov alebo predsedovia vlád a predseda Komisie. Niekoľkodňové zasadnutia Rady sa konajú najmenej dvakrát za polrok.

Tvorba právnych predpisov

Na legislatívnom procese sa zúčastňujú tri hlavné inštitúcie:

 • Európsky parlament, ktorý zastupuje občanov Únie a je nimi priamo volený;
 • Rada Európskej únie, ktorá zastupuje jednotlivé členské štáty. Predsedníctvo Rady sa medzi členskými štátmi strieda na princípe rotácie.
 • Európska komisia, ktorá zastupuje záujmy Únie ako celku.
 • Tento „inštitucionálny trojuholník“ vytvára riadnym legislatívnym postupom (v minulosti známy ako postup spolurozhodovania) politiky a právne predpisy, ktoré platia v celej EÚ. V zásade navrhuje nové právne predpisy Komisia, ale prijíma ich Parlament a Rada. Komisia a členské štáty ich potom uplatňujú a Komisia zároveň dohliada na to, aby sa právne predpisy riadne uplatnili a vykonali.